Financiën

Het begon in 2003 met bescheiden persoonlijke bijdragen. Maar er was meer nodig. Velen hielpen daarna mee en gaven een bijdrage of waren sponsor bij benefiet acties. Maar hoe worden die bijdragen eigenlijk besteed en hoe wordt de besteding gecontroleerd?

 

In de eerste twee jaren was er alleen steun van vakantiegangers. Na de oprichting van de Tereo Werkgroep kon op grotere schaal geld worden ingezameld. Eerst voor een tweedehands busje, later, in 2007, voor een belangrijke uitbreiding en verbouwing van de school. In de daaropvolgende jaren werd de Nederlandse steun steeds gebruikt voor de aanschaf van materialen en verbeteringen aan het gebouw, waaronder een nieuwe gemeenschapsruimte, toiletten, de keuken, weer een nieuwe bus, de speelplaats, veiligheidsmaatregelen en andere concrete voorzieningen.

Toen was de school qua gebouw en inrichting "klaar". Wel moest er natuurlijk van tijd tot tijd nog onderhoud en vernieuwing plaats vinden.

In 2011 werden twee lokalen bijgebouwd met financiele steun van een stichting uit Kaapstad. Maar door deze uitbreiding van de school, zou de exploitatie van de school door de hogere kosten jaarlijks tot financiele tekorten gaan leiden. Reden voor de stichting Vrienden van Tereo om haar beleid te wijzigen. Het bestuur besloot toen om de netto-opbrengst van de activiteiten van de stichting in een kalenderjaar, in zijn geheel over te maken naar Zuid Afrika. Het lokale bestuur mocht dat geld in de exploitatie gebruiken, maar diende aan het einde van het jaar verantwoording af te leggen. Daarvoor waren er formele financiele rapportages, en natuurlijk werden vooral de gezamenlijke vergaderingen tussen school en stichting hiervoor benut. Dit beleid heeft volgens het bestuur al enkele jaren effectief en goed gewerkt.

De school, met inmiddels bijna 80 kinderen, groeide voorspoedig. De organisatie consolideerde en er kwamen nieuwe bestuursleden bij. In april 2016 koos het stichtingsbestuur voor een meer begeleidende en adviserende rol. Bovendien werd afgesproken, in goed overleg met het schoolbestuur, dat de Vrienden van Tereo geen activiteiten voor fondsenwerving meer zouden organiseren. Gezamenlijk is men het er over eens, dat de school groot en stabiel genoeg is om financiele zelfstandigheid op termijn te kunnen realiseren.

De bestaande financieringsreserve van de stichting, die in de afgelopen jaren is opgebouwd, zal nu worden benut om jaarlijks een bedrag van € 20.000 bij te dragen in de exploitatie  van de school. De verwachting is, dat in 2020 de financiele steun aan Tereo kan worden beeindigd. 

Onderstaand het Financieel Verslag over 2018

 

Inkomsten en uitgaven over 2018

2017 2018
saldo 1 jan 2017  

18.255,93

  saldo 1 jan 2018   3.965,04
bijdragen op naam 970,00     bijdragen op naam  620,00  
overige giften 1.170,00     overige giften 300,00  
via schenkingsakte   1.750,00     via schenkingsakte 1.000,00  
fundraising dinner         -        
opbrengst loterij       Puck Fennema Fonds 2.511,50  
ontvangen rente 81,51     ontvangen rente 9,68  
totale inkomsten    3.971,51   

totale inkomsten

 

4.441,18 
van spaarrekening 2.000,00

5.971,51

  van spaarrekening 20.000,00 24.441,18
bankkosten                -62,75     bankkosten  -63,53  
bestuurskosten  -199,65
-262,40    bestuurskosten   -63,53
naar Tereo SA   -20.000,00   naar Tereo SA       -20.000,00
naar spaarrek            
             
saldo 31 dec 2017     3965,04   saldo 31 dec 2018   8.342,69

 

Balans per 31 december 2018

2017 2018
rek. crt. ultimo 2017   3.965,04   rek. crt. ultimo 2018   8.342,69 
bedrijfsspaarrek. ult 2017     45.000,00    bedrijfsspaarrek. ult 2018     25.000,00 
             
reserve t.b.v. Tereo    48.965,04    reserve t.b.v. Tereo     33.342,69

 

Aangegane verplichtingen in euro's        2019

bijdrage naar SA (cf. beleid)

storting in Puck Fennema Fonds

     20.000,00

       2.511,50


Toelichting

De post 'overige giften' heeft betrekking op bijdragen via familiefeesten, verjaardagen, bijdragen service clubs en charity stichtingen

De post 'bestuurskosten' betreft alleen de premie van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Deze is opgezegd per 1 januari 2018

De post 'naar Tereo SA' (Zuid Afrika) is de jaarlijkse donatie van de stichting naar het Tereo project

Het Puck Fennema Fonds wordt begin januari 2019 gestart

 

Valkenburg aan de Geul, 9 januari 2019
P. van Dongen Torman, penningmeester